Pravidlá Partnerského programu

Žiadny SPAM!
Naša anti-spam politika je veľmi prísna. Ak dostaneme od klientov opodstatnené sťažnosti na spam od vás v súvislosti s našim partnerským programom, budeme nútení zrušiť váš účet a všetky vaše budúce provízie automaticky prepadnú.
Žiadne podvádzanie!
Všetky pokusy o podvod v súvislosti s partnerským programom za účelom neopodstatneného zvýšenia provízie budú potrestané zrušením vášho účtu a prepadnutím v ašich provízií.
Výplatný termín
Provízie sú vyplácané na vyžiadanie do 14 dní od žiadosti o výplatu. Minimálna možná suma výplaty provízie je 50 Euro.

Pravidlá Partnerského programu

Dôležité – prosím, venujte nižšie uvedeným informáciám náležitú pozornosť!
Váš súhlas s Pravidlami Partnerského programu je podmienkou účasti v Partnerskom programe SuperFaktura.sk („Partnerský program"). V prípade, že ste sa k Partnerskému programu už pripojili a s nižšie uvedeným znením Pravidiel Partnerského programu nesúhlasíte, pošlite nám, prosím, e-mail na adresu affiliates@superfaktura.sk obsahujúci návrh na ukončenie Zmluvy o spolupráci pre Partnerský program SuperFaktura.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Pravidiel Partnerského programu, resp. Zmluvy o spolupráci, nás, prosím, kontaktujte na uvedenej e-mailovej adrese.

Tieto Pravidlá Partnerského programu, registračný formulár Partnerského programu sprístupnený verejnosti prostredníctvom domény affiliates.superfaktura.sk („Registračný formulár“), všeobecné obchodné podmienky a cenník Prevádzkovateľa sprístupnené verejnosti prostredníctvom domény superfaktura.sk, vrátane zásad a pokynov zverejnených na doméne affiliates.superfaktura.sk, obsahujú podmienky užívania a účasti v Partnerskom programe SuperFaktura.sk (spoločne ďalej tiež len ako "Zmluva o spolupráci", príp. „Zmluva“).

1. Úvodné ustanovenia

1.1
Tieto Pravidlá Partnerského programu SuperFaktura.sk („Pravidlá“) upravujú podmienky účasti, zásady činnosti, práva a povinnosti a pravidlá správania sa účastníkov Partnerského programu SuperFaktura.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o spolupráci pre Partnerský program SuperFaktura.sk. Zmluva o spolupráci je uzatvorená prostriedkami elektronickej komunikácie medzi spoločnosťou superfaktura.sk, s.r.o., IČO: 46 655 034, so sídlom Devätinova 54, 821 06 Bratislava, zapísanou v Obchodno registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sro, vl. č. 81403/B („Prevádzkovateľ“) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou odoslaním Registračného formuláru obsahujúceho všetky povinné údaje uvedené správne, presne a pravdivo („Partner“) ((Prevádzkovateľ a Partner spoločne ďalej tiež len ako „Zmluvné strany“). Podmienkou pre odoslanie Registračného formulára je vyjadrenie výslovného súhlasu s týmito Pravidlami Partnerského Programu označením príslušného políčka, tzv. „check boxu“.
1.2
Odoslaním Registračného formuláru Partner vyjadruje svoj bezvýhradný súhlas s Pravidlami Partnerského programu, ktoré sa týmto stávajú pre Partnera právne záväzné.
1.3
Prevádzkovateľ je oprávnený znenie Pravidiel podľa vlastného uváženia zmeniť. Každá zmena znenia Pravidiel bude Partnerovi elektronicky oznámená prostredníctvom e-mailu („Oznámenie o zmene Pravidiel“), pričom nové znenie Pravidiel nadobudne účinnosť tridsiatym (30.) dňom odo dňa odoslania Oznámenia o zmene Pravidiel. V prípade, že Partner s novým znením Pravidiel nesúhlasí, je povinný do tridsiatich (30) dní odo dňa odoslania Oznámenia o zmene Pravidiel doručiť Prevádzkovateľovi návrh na ukončenie Zmluvy o spolupráci. V opačnom prípade je Partner uplynutím uvedenej tridsaťdňovej (30) lehoty viazaný novým znením Pravidiel.

2. Vymedzenie základných pojmov

Slová a/alebo slovné spojenia začínajúce veľkým začiatočným písmenom (pojmy) použité v týchto Pravidlách majú význam im udelený v tomto článku Pravidiel a/alebo význam udelený im v týchto Pravidlách slovom, slovami, súborom slov, vetou alebo časťou vety predchádzajúcimi v texte jednoduchej zátvorke „()“ obsahujúcej príslušný pojem začínajúci veľkým začiatočným písmenom, ktorý je oddelený od ostatného textu úvodzovkami.

Pokiaľ tieto Pravidlá výslovne nestanovujú inak, pojmy v týchto Pravidlách použité a bližšie nedefinované majú význam im udelený vo všeobecných obchodných podmienkach a cenníkoch Prevádzkovateľa sprístupnených verejnosti prostredníctvom domény superfaktura.sk.

2.1
"Účet" znamená účet nového používateľa s plateným členstvom zaregistrovaný na doméne superfaktura.sk prostredníctvom referenčného odkazu Partnera, a to za predpokladu, že zo strany používateľa dôjde minimálne jedenkrát k predĺženiu plateného členstva v zmysle všeobecných obchodných podmienok a cenníka Prevádzkovateľa.
2.2
"Provízia" znamená odmenu prináležiacu Partnerovi v zmysle a za podmienok stanovených v Zmluve o spolupráci za výkon činnosti podľa Zmluvy o spolupráci, ktorej výška je určená na základe počtu novoregistrovaných Účtov sprostredkovaných Partnerom prostredníctvom referenčného odkazu a objeme príjmov z predĺženia členstva používateľov týchto Účtov, a to podľa zásad uvedených na doméne affiliates.superfaktura.sk v časti Provízie.
2.3
"Partnerský účet" je heslom chránená časť domény affiliates.superfaktura.sk s výlučným prístupom Partnera (zadaním prihlasovacích údajov a hesla uvedených v oznámení o prijatí Registračného formuláru Prevádzkovateľom), obsahujúca (a) funkcie umožňujúce spoluprácu v rámci Partnerského programu SuperFaktura.sk a (b) prehľady o novoregistrovaných Účtoch sprostredkovaných Partnerom prostredníctvom referenčného odkazu a objeme príjmov z predĺženia členstva používateľov týchto Účtov, na základe ktorých je určená výška Provízie.
2.4
"Podvodná činnosť" znamená činnosť Partnera (a/alebo činnosť tretích osôb konajúcich na základe pokynov Partnera) vykonávanú v rozpore so Zmluvou o spolupráci a/alebo obchádzajúcu ustanovenia Zmluvy o spolupráci s cieľom zvýšenia Provízie. Za Povodnú činnosť sa považuje tiež akékoľvek užitie technológie a/alebo technických postupov Partnerom (a/alebo osobami konajúcimi na základe pokynov Partnera), v dôsledku ktorých dôjde a/alebo môže dôjsť k zvýšeniu Provízie Partnera v rozpore so Zmluvou o spolupráci.
2.5
"Reklamné materiály" znamenajú tzv. „promo nástroje“ sprístupnené Partnerovi Prevádzkovateľom prostredníctvom Partnerského účtu, prípadne iné reklamné materiály obsahujúce označenie Prevádzkovateľa a/alebo služieb ním poskytovaných, ktoré sú Partnerovi poskytnuté Prevádzkovateľom na účely výkonu činnosti v zmysle Zmluvy o spolupráci.
2.6
"Označenie Prevádzkovateľa" znamená obchodné meno Prevádzkovateľa, názov domény superfaktura.sk, názov domény affiliates.superfaktura.sk (vrátane akýchkoľvek ich tvarov), grafické označenie Prevádzkovateľa a/alebo služieb ním poskytovaných (predovšetkým, nie však výlučne, logo Prevádzkovateľa a ochranné známky registrované Prevádzkovateľom) a akékoľvek iné označenia, ktoré sú v obchodnom styku spôsobilé vyvolať dojem, že tovar, resp. služby, nimi označené predstavujú tovar, službu alebo inú formu podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa.
2.7
"Používateľ" je fyzická osoba alebo právnická osoba, v potrebnom rozsahu právne spôsobilá, ktorá si prostredníctvom referenčného odkazu Partnera registrovala Účet na doméne superfaktura.sk, avšak len za predpokladu, že (a) predtým používateľom domény superfaktura.sk táto osoba nebola a (b) minimálne jedenkrát si predĺžila platené členstvo na doméne superfaktura.sk v zmysle všeobecných obchodných podmienok a cenníka Prevádzkovateľa.
2.8
"Členstvo" znamená platené členstvo Používateľa domény superfaktura.sk na časovo obmedzené obdobie uhradené Používateľom.
2.9
"Spam" znamená akúkoľvek formu činnosti vykonávanej Partnerom vo vzťahu k potenciálnym Používateľom s cieľom zabezpečenia Provízie, ktorá činnosť je v rozpore s Pravidlami reklamnej činnosti uvedenými v čl. 5 týchto Pravidiel.
2.10
"Referenčný odkaz" znamená unikátny URL odkaz na doménu superfaktura.sk, pridelený Partnerovi Prevádzkovateľom, umožňujúci presmerovanie potenciálneho Používateľa, na základe ktorého je možné Partnerovi prideliť príslušného Používateľa na účely výpočtu Provízie Partnera.
2.11
"Internetová stránka" znamená internetovú stránku, ktorej obsah sa návštevníkom a používateľom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znení affiliates.superfaktura.sk; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovuje, že pod Internetovou stránkou sa pre účely týchto Pravidiel rozumie každá internetová stránka identifikovaná cez adresu subdomén k doméne affiliates.superfaktura.sk. Spoločnosť je oprávnená na základe osobitného právneho vzťahu užívať doménu affiliates.superfaktura.sk a jej subdomény.
2.12
"Internetová stránka SuperFaktura.sk" znamená internetovú stránku, ktorej obsah sa návštevníkom a používateľom zobrazí v štandardnom internetovom prehliadači po zadaní adresy domény v znení superfaktura.sk; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa ustanovuje, že pod Internetovou stránkou sa pre účely týchto Pravidiel rozumie každá internetová stránka identifikovaná cez adresu subdomén k doméne superfaktura.sk. Spoločnosť je oprávnená na základe osobitného právneho vzťahu užívať doménu superfaktura.sk a jej subdomény.
2.13
"Žiadosť o vyplatenie Provízie" znamená uplatnenie nároku Partnera na vyplatenie Provízie, v lehote a v súlade s podmienkami uvedenými v čl. 4 týchto Pravidiel, elektronicky prostredníctvom žiadosti o vyplatenie Provízie sprístupnenej Partnerovi v rámci Partnerského účtu, a to na základe údajov o nárokovateľnej Provízii uvedených vo výpise Partnera („Výpis“), ktorý je Partnerovi sprístupnený v rámci Partnerského účtu. V prípade, že Partner vedie účtovníctvo v zmysle zákona č. 431/2002 Zb., o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, je povinný v rámci žiadosti o vyplatenie Provízie nahrať prostredníctvom Partnerského účtu príslušný daňový doklad vystavený v súlade s údajmi o nárokovateľnej Provízii vyplývajúcimi z Výpisu a v súlade s platnými právnymi predpismi; v opačnom prípade sa Žiadosť o vyplatenie Provízie považuje za neúplnú a Partnerovi nárok na jej vyplatenie nevznikne. Partnerovi je prostredníctvom Partnerského účtu umožnené sledovať priebeh spracovania a úhrady Provízie.

3. Podmienky účasti v Partnerskom programe

3.1
Registrácia Partnera. Fyzická osoba alebo právnická osoba majúca záujem o účasť v Partnerskom programe SuperFaktura.sk je povinná vykonať registráciu prostredníctvom Registračného formulára sprístupneného verejnosti prostredníctvom domény affiliates.superfaktura.sk. Záujemca je povinný uviesť v Registračnom formulári všetky povinné údaje v rozsahu určenom Prevádzkovateľom s tým, že je zároveň povinný uviesť údaje, ktoré sú správne, presné a pravdivé. V prípade, že v Registračnom formulári záujemca uvedie nesprávne a/alebo nepresné a/alebo nepravdivé údaje a bude na základe týchto údajov neoprávnene požívať postavenie Partnera, čoho dôsledkom bude vznik škody na majetku Partnera, Prevádzkovateľa a/alebo iných Partnerov a/alebo Používateľov a/alebo tretích osôb, Partner zodpovedá za škodu tým spôsobenú samostatne, t.j. bez účasti Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je zároveň v odôvodnených prípadoch oprávnený od Partnera požadovať poskytnutie dodatočných údajov a je oprávnený na základe vlastného úváženia v odôvodnených prípadoch účasť Partnera v Partnerskom programe nepovoliť, resp. zrušiť. Partner zodpovedá za aktuálnosť poskytnutých identifikačných údajov a nesie zodpovednosť za škodu vzniknutú v dôsledku porušenia tejto povinnosti. Prihlasovacie údaje a heslo Partnera pre prístup do Partnerského účtu sú prísne tajné a dôverné osobné informácie Partnera. Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek sprístupnenie či zneužitie prihlasovacích údajov a/alebo hesla tretími osobami v dôsledku nedbalosti Partnera. Osobné údaje Partnera podliehajú ochrane osobných údajov v zmysle všeobecných obchodných podmienok Prevádzkovateľa.
3.2

Zodpovednosť Partnera za reklamnú činnosť. Partner sa zaväzuje vykonávať reklamnú činnosť v zmysle Zmluvy o spolupráci s cieľom získať potenciálnych Používateľov domény superfaktura.sk („Reklamná činnosť“), pričom za obsah a formu Reklamnej činnosti je zodpovedný výlučne Partner. Partner je zároveň povinný zaistiť ochranu Prevádzkovateľa proti akýmkoľvek žalobám, nárokom na náhradu škody a nákladom (vrátane súdnych trov) vyplývajúcich priamo alebo nepriamo z Reklamnej činnosti Partnera.
Partner sa zaväzuje vykonávať Reklamnú činnosť v zmysle Zmluvy o spolupráci na profesionálnej úrovni, v súlade so Zmluvou o spolupráci, aplikovateľnými právnymi predpismi a nezavádzajúcim spôsobom, pričom predovšetkým, nie však výlučne, je zakázané, aby Partner samostatne a/alebo prostredníctvom tretích osôb umožnil:

3.2.1
upravovať Reklamné materiály Prevádzkovateľa. Partner je povinný využívať Reklamné materiály výlučne v znení a vo forme poskytnutej Prevádzkovateľom a spôsobom a v rozsahu stanovenými v Zmluve o spolupráci. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú Partnerovi v dôsledku nesprávneho použitia Reklamných materiálov. Reklamné materiály nesmú byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa akýmkoľvek spôsobom upravované a/alebo dopĺňané. Prevádzkovateľ týmto udeľuje Partnerovi nevýhradnú, neprevoditeľnú licenciu po dobu trvania Zmluvy o spolupráci na používanie Reklamných materiálov a Označení Prevádzkovateľa na účely výkonu Reklamnej činnosti v zmysle Zmluvy o spolupráci, a to v rozsahu a spôsobom stanovenom Prevádzkovateľom. Táto licencia nemôže byť Partnerom postúpená alebo prevedená akýmkoľvek spôsobom na tretiu osobu. Partner sa zaväzuje zdržať sa všektých úkony a/alebo činností, ktoré by mohli poškodiť práva Prevádzkovateľa k Reklamným materiálom a/alebo Označeniam Prevádzkovateľa a/alebo viedli, resp. mohli viesť, k porušeniu pravidiel ochrany hospodárskej súťaže a/alebo mohli ohroziť dobrú povesť Prevádzkovateľa. Partner sa zaväzuje okamžite informovať Prevádzkovateľa o akomkoľvek podozrení zo zneužívania Označení Prevádzkovateľa akoukoľvek treťou osobou;
3.2.2
umiestňovať Reklamné materiály na akúkoľvek internetovú stránku, ktorá (a) akýmkoľvek spôsobom porušuje práva duševného vlastníctva; (b) porušuje pravidlá ochrany hospodárskej súťaže proti nekalej súťaži vo vzťahu k Prevádzkovateľovi a/alebo službám ním poskytovaným; (c) znevažuje alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzuje dobrú povesť Prevádzkovateľa;
3.2.3
umožniť tretím osobám v rozpore so Zmluvou o spolupráci prístup k Reklamným materiálom a/alebo umožniť tretím osobám užívať, pozmeňovať či zaznamenávať obsah Reklamných materiálov;
3.2.5
vykonať akékoľvek úkony, ktoré uvedú alebo by mohli uviesť Používateľa do omylu o Prevádzkovateľovi a/alebo službách ním poskytovaných;
3.2.6
sprostredkovať obsah Internetovej stránky SuperFaktura.sk Používateľovi inak než prostredníctvom Referenčného odkazu;
3.2.7
pokúsiť sa zachytiť či presmerovať akýmkoľvek spôsobom prevádzku na akejkoľvek internetovej stránke, ktorá je súčasťou Partnerského programu SuperFaktura.sk;
3.2.8
akýmkoľvek spôsobom propagovať internetové stránky, ktoré vyzerajú, kopírujú, alebo pôsobia dojmom, že sa jedná o Internetovú stránku a/alebo Internetovú stránku SuperFaktura.sk a/alebo akúkoľvek internetovú stránku, ktorá je súčasťou Partnerského programu SuperFaktura.sk (alebo ich časti);
3.2.9
porušovať podmienky užívania vyhľadávacích portálov;
3.2.10
kontaktovať používateľov domény www.superfaktura.sk s cieľom priamo alebo nepriamo ich presvedčiť na využívanie akejkoľvek inej služby, či im ponúkať akýkoľvek iný tovar.
3.3
Zákaz konkurenčnej Reklamnej činnosti. Partner sa zaväzuje Reklamnú činnosť v zmysle Zmluvy o spolupráci nevykonávať (a) na internetových stránkach, na ktorých reklamu Prevádzkovateľa a/alebo služieb ním poskytovaných zabezpečuje Prevádzkovateľ samostatne; (b) vo vyhľadávacích portáloch, na ktorých reklamu Prevádzkovateľa a/alebo služieb ním poskytovaných zabezpečuje Prevádzkovateľ samostatne; (c) akýmkoľvek iným konkurenčným spôsobom vo vzťahu k samostatnej reklamnej činnosti Prevádzkovateľa. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Partner nemá nárok na Províziu získanú v rozpore so zákazom konkurenčnej Reklamnej činnosti v zmysle tohto bodu Pravidiel.
3.4
Referenčné odkazy sú určené výlučne Partnerovi; akékoľvek umožnenie využitia Referenčných odkazov tretím osobám je zakázané. Partnerský program je určený výlučne na účely Reklamnej činnosti. Partner nie je oprávnený využiť Referenčný odkaz na vlastnú registráciu ako používateľa domény superfaktura.sk a/alebo predlžovanie si členstva na doméne superfaktura.sk. Akékoľvek využitie Referenčných odkazov Podvodnou činnosťou je vylúčené.
3.5
Informácie o Používateľovi a ochrana osobných údajov. Prevádzkovateľ je oprávnený na základe vlastného uváženia odoprieť zriadenie Účtu, resp. zrušiť Účet, akémukoľvek Používateľovi. Údajmi o Používateľoch disponuje výlučne Prevádzkovateľ, t.j. Partner nemá k údajom o Používateľovi prístup. Informácie o Používateľoch podliehajú ochrane osobných údajov v zmysle všeobecných obchodným podmienok Prevádzkovateľa a platných právnych predpisov.
3.6
Práva duševného vlastníctva Prevádzkovateľa a názvy domén. Prevádzkovateľ disponuje právami duševného vlastníctva vo vzťahu k Reklamným materiálom a Označeniam Prevádzkovateľa. Akékoľvek konanie v rozpore s pravidlami ochrany hospodárskej súťaže pred nekalou súťažou vo vzťahu k Reklamným materiálom a Označeniam Prevádzkovateľa a akékoľvek ohrozenie alebo porušenie práv duševného vlastníctva Prevádzkovateľa vo vzťahu k Reklamným materiálom a Označeniam Prevádzkovateľa je prísne zakázané a Partner sa zaväzuje takéhoto konania sa zdržať. Partner sa zároveň výslovne zaväzuje zdržať sa registrácie (alebo žiadosti o registráciu) akéhokoľvek názvu domény podobnému názvu domény superfaktura.sk alebo Označeniam Prevádzkovateľa (alebo ich časti). Partner sa zároveň zaväzuje nenamietať neplatnosť, nevymáhateľnosť alebo inak spochybňovať práva duševného vlastníctva Prevádzkovateľa vo vzťahu k Reklamným materiálom a Označeniam Prevádzkovateľa.
3.7
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Partner nahradí Prevádzkovateľovi akúkoľvek škodu (vrátene prípadných sankcií uložených Prevádzkovateľovi) a akékoľvek preukázateľné náklady vzniknuté Prevádzkovateľovi v dôsledku porušenia povinností Partnera uvedených v tomto čl. 3 Pravidiel.
Porušenie ktorejkoľvek z  povinností Partnera uvedenej v tomto čl. 3 Pravidiel znamená podstatné porušenie Zmluvy o spolupráci a zakladá právo Prevádzkovateľa okamžite od Zmluvy o spolupráci odstúpiť. Prevádzakovateľ je oprávnený od Partnera zároveň požadovať náhradu priamej aj nepriamej škody ako aj prípadnej nemajetkovej ujmy spôsobenej v dôsledku uvedeného porušenia povinností Partnera. 

4. Provízia

4.1
Evidencia Používateľov sprostredkovaných Partnerom a ich aktivity. Prevádzkovateľ zaznamenáva počty novoregistrovaných Účtov Používateľov a ich aktivitu vo vzťahu ku každému Partnerovi samostatne, a to spôsobom podľa vlastného uváženia Prevádzkovateľa („Evidencia“), ktorý sa môže meniť. Výkazy Evidencie príslušných Účtov Používateľov registrovaných prostredníctvom Referenčných odkazov a ich aktivity Prevádzkovateľ doručí Partnerovi raz mesačne elektronicky prostredníctvom Partnerského účtu. Denné výkazy Evidencie sú Partnerovi kedykoľvek prístupné prostredníctvom Partnerského účtu. Partner berie na vedomie, že potenciálny Používateľ sa musí na doméne superfaktura.sk registrovať prostredníctvom Referenčného odkazu, v opačnom prípade Partnerovi nárok na Províziu nevzniká. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade sporu ohľadom údajov v Evidencii sa za rozhodujúce považujú údaje zaznamená softwarom Prevádzkovateľa.
4.2
Platobné podmienky. Pokiaľ v týchto Pravidlách nie je výslovne uvedené inak, je Provízia Prevádzkovateľom Partnerovi uhrádzaná mesačne súhrnne za kalendárny mesiac predchádzajúci za predpokladu, že Partner najneskôr do 15 dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý je úhrada Provízie požadovaná doručí Prevádzkovateľovi prostredníctvom Partnerského účtu Žiadosť o vyplatenie Provízie. Žiadosť o vyplatenie Provízie, ktorá nebude vyhotovená v súlade so Zmluvou o spolupráci a v súlade s platnými právnymi predpismi, bude Partnerovi vrátená a Prevádzkovateľ nie je povinný uskutočniť na jej základe akúkoľvek úhradu. Partner je povinný doručiť novú Žiadosť o vyplatenie Provízie, pričom lehota splatnosti Provízie sa bude počítať odo dňa doručenia novej správne vyhotovenej Žiadosti o vyplatenie Provízie Prevádzkovateľovi.
Splatnosť Provízie je štrnásť (14) kalendárnych dní odo dňa riadneho doručenia riadne vyhotovenej Žiadosti o vyplatenie Provízie Prevádzkovateľovi.
Provízia je Partnerovi uhrádzaná v mene EUR bankovým prevodom na účet Partnera uvedený v nastaveniach jeho účtu na affiliates.superfaktura.sk, resp. na iný účet oznámený Partnerom Prevádzkovateľovi v súlade s týmito Pravidlami, resp. Zmluvou o spolupráci.
4.3
Vznik nároku na vyplatenie Provízie. V prípade, že výška Provízie za príslušný kalendárny mesiac je nižšia ako 50,- €, slovom: päťdesiat eur, je táto čiastka prenesená do výpočtu Provízie za nasledujúci kalendárny mesiac, a to až do doby, kým Provízia nebude rovná alebo vyššia než 50,- € („Minimálna výška uhrádzanej Provízie“), slovom: päťdesiat eur. Po dosiahnutí Minimálnej výšky uhrádzanej Provízie je Partner oprávnený požiadať o jej úhradu spôsobom stanoveným v týchto Pravidlách.
4.4
Zmluvné pokuty za porušenie povinnosti Partnera zdržať sa Podvodnej činnosti. Zadržanie Provízie v prípade podozrenia z Podvodnej činnosti. Partner sa zaväzuje zdržať sa Podvodnej činnosti a akejkoľvek inej činnosti, ktorá by mohla viesť k Podvodnej činnosti Partnera a/alebo Podvodnej činnosti tretích osôb. V prípade porušenia povinnosti Partnera v zmysle predchádzajúcej vety je Prevádzkovateľ oprávnený od Partnera požadovať zmluvnú pokutu vo výške Provízie Partnera, ktorá ešte nebola zúčtovaná („Zmluvná pokuta za Podvodnú činnosť“). Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Zmluvnú pokutu za Podvodnú činnosť je Prevádzkovateľ oprávnený započítať voči pohľadávke Partnera na Províziu, a to aj v prípade, že pohľadávka Partnera na Províziu ešte nie je splatná. Úhradou Zmluvnej pokuty za Podvodnú činnosť nie je dotknuté právo Prevádzkovateľa požadovať od Partnera náhradu priamej aj nepriamej škody a prípadnej nemajetkovej ujmy spôsobenej porušením povinnosti Partnera zdržať sa Podvodnej činnosti v zmysle tohto bodu Pravidiel. Partner je zároveň povinný vrátiť Prevádzkovateľovi vyplatenú Províziu preukázateľne získanú Podvodnou činnosťou, a to najneskôr do pätnástich (15) dní odo dňa doručenia príslušnej výzvy Prevádzkovateľa. V prípade podozrenia z Podvodnej činnosti je Prevádzkovateľ oprávnený zadržať úhradu Provízie až do úplného vyšetrenia podozrenia z Podvodnej činnosti, najviac však stoosemdesiat (180) dní odo dňa splatnosti Provízie.
4.5
Náklady Partnera na výkon činnosti v zmysle Zmluvy o spolupráci sú výlučne nákladmi Partnera a Partner nie je oprávnený požadovať od Prevádzkovateľa ich náhradu a/alebo akúkoľvek inú peňažnú náhradu či odmenu v súvisloti s výkonom činnosti v zmysle Zmluvy o spolupráci, s výnimkou Provízie.

5. Reklamné emaily

Partner sa zaväzuje pri vykonávaní Reklamnej činnosti v zmysle Zmluvy o spolupráci, predovšetkým pri výkone Reklamnej činnosti formou doručovania informácií komerčnej komunikácie elektronickou poštou („Reklamné e-maily“), postupovať v súlade so zákonom č. 147/2001 Zb., o reklame, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 22/2004 Zb., o elektronickom obchode, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 351/2001 Zb., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, v súlade s aplikovateľnou legislatívou Európskej únie („Legislatíva o nevyžiadanej pošte“) a v súlade s nižšie uvedenými zásadami:

5.1
Partner je povinný zabezpečiť si výslovný a preukázateľný súhlas potenciálneho Používateľa so zasielaním Reklamných e-mailov v súlade s platnou Legislatívou o nevyžiadanej pošte;
5.2
Reklamný e-mail musí jednoznačne, pravdivo a nezavadzajúcim spôsobom propagovať Prevádzkovateľa a/alebo služby ním poskytované v súlade s platnou Legislatívou o nevyžiadanej pošte a pokynmi Prevádzkovateľa;
5.3
V prípade, že Reklamný e-mail obsahuje informácie o zvýhodnených ponukách poskytovaných Prevádzkovateľom (napr. využívanie používateľského účtu na doméne superfaktura.sk na obmedzené časové obdobie bezplatne) („Zvýhodnená ponuka“), je Partner povinný v Reklamnom e-maile výslovne, jednoznačne a nezavádzajúcim spôsobom uviesť podmienky, ktoré potenciálny Používateľ musí splniť, aby mu na Zvýhodnenú ponuku vznikol nárok;
5.4
Partner sa zaväzuje prostredníctvom Reklamného e-mailu propagovať výlučne Prevádzkovateľa a/alebo služby ním poskytované. Partner sa zaväzuje zdržať sa uvádzania informácií v Reklamnom e-maile o akýchkoľvek iných službách, tovaroch a/alebo internetových stránkach Partnera a/alebo tretích osôb. Partner sa zároveň zaväzuje zdržať sa uvádzania v Reklamnom e-maile akéhokoľvek iného obsahu než Reklamných materiálov poskytnutých Prevádzkovateľom;
5.5
Partner sa zaväzuje uvádzať v Reklamnom e-maile skutočné meno (resp. obchodné meno spoločnosti) Partnera, pričom Partner musí byť jednoznačne uvedený ako odosielateľ Reklamného e-mailu, t.j. Partner sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek pozmeňovania vlastnej identity na účely výkonu reklamnej činnosti v zmysle zmluvy o spolupráci.
5.6
Partner sa zaväzuje zdržať sa konania, ktorým by mohlo dôjsť k uvedeniu potenciálneho Používateľa do omylu o obsahu a/alebo účele Reklamného e-mailu. V opačnom prípade nesie Partner výlučnú zodpovednosť za prípadnú škodu tým spôsobenú;
5.7
Partner sa zaväzuje v každom jednotlivom Reklamnom e-maile uviesť informáciu o možnosti potenciálneho Používateľa odhlásiť sa z odberu Reklamných e-mailov v súlade s platnou Legislatívou o nevyžiadanej pošte;
5.8
Partner sa zaväzuje v každom jednotlivom Reklamnom e-maile uviesť funkčnú elektronickú adresu, na ktorú môže potenciálny Používateľ odpovedať. Táto adresa musí byť v prevádzke minimálne tridsať (30) dní po odoslaní Reklamného e-mailu. Partner je oprávnený uviesť v Reklamnom e-maile adresu sídla, resp. miesta podnikania, Partnera;
5.9
Partner sa zaväzuje v prípade, že potenciálny Používateľ prejavil vôľu odhlásiť sa z odberu Reklamných e-mailov, bezodkladne pristúpiť k vykonania všetkých úkonov potrebných k ukončeniu zasielania Reklamných e-mailov a v tejto súvislosti potenciálneho Používateľa viac nekontaktovať;
5.10
Partner sa zaväzuje v každom jednotlivom Reklamnom e-maile uviesť odkaz na zásady ochrany osobných údajov používané Partnerom v súlade s platnými právnymi predpismi;
5.11

Partner sa zaväzuje v každom jednotlivom Reklamnom e-maile uviesť nižšie uvedenú informáciu:

"Túto správu ste obdržali z partnerského programu SuperFaktura.sk. Ak ste túto správu dostali omylom, alebo ste boli uvedený do omylu našim partnerom alebo nebola rešpektovaná Vaša požiadavka nedostávať podobné emaily z tejto adresy, prepošlite nám, prosím, celú správu na adresu spamreport@superfaktura.sk.“
5.12
Partner sa ďalej zaväzuje zaistiť, že doručovanie Reklamných e-mailov je plne v súlade s ďalšími podmienkami stanovenými Legislatívou o nevyžiadanej pošte a inými aplikovateľnými platnými právnymi predpismi (vrátene aplikovateľnej legislatívy Európskej únie).
5.13
V prípade porušenia povinností Partnera uvedených v tomto čl. 5 Pravidiel je za prípadnú škodu tým spôsobenú Prevádzkovateľovi a/alebo iným účastníkom Partnerského programu a/alebo tretím osobám zodpovedný výlučne Partner.
Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli, že Partner nahradí Prevádzkovateľovi akúkoľvek škodu (vrátene prípadných sankcií uložených Prevádzkovateľovi) a akékoľvek preukázateľné náklady vzniknuté Prevádzkovateľovi v dôsledku porušenia povinností Partnera uvedených v tomto čl. 5 Pravidiel.
Porušenie ktorejkoľvek z povinností Partnera uvedených v tomto čl. 5 Pravidiel predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o spolupráci a zakladá právo Prevádzkovateľa okamžite od Zmluvy o spolupráci odstúpiť.

6. Účinnosť a ukončenie Zmluvy o spolupráci

6.1
Zmluva o spolupráci nadobúda platnosť a účinnosť okamihom odoslania Registračného formuláru prostredníctvom registračnej stránky. Zmluva o spolupráci sa uzatvára na dobu neurčitú.
6.2
Ukončenie Zmluvy o spolupráci. Zmluva o spolupráci môže byť ukončená (a) vzájomnou dohodou Partnera a Prevádzkovateľa; (b) výpoveďou Zmluvy o spolupráci zo strany Partnera aj bez uvedenia dôvodu s okamžitou účinnosťou; (c) výpoveďou Zmluvy o spolupráci zo strany Prevádzkovateľa aj bez uvedenia dôvodu uplynutím výpovednej lehoty v dĺžke 30 dní odo dňa zaslania písomného oznámenia o vypovedaní Zmluvy o spolupráci Partnerovi; (d) okamžitým odstúpením Prevádzkovateľa v prípade podstatného porušenia týchto Pravidiel, resp. Zmluvy o spolupráci, Partnerom v prípadoch stanovených zákonom alebo týmito Pravidlami.
6.3
Automatické ukončenie Zmluvy o spolupráci bez upozornenia. Zmluva o spolupráci bude bez ďalšieho ukončená v prípade, ak (a) Provízia Partnera nedosiahne Minimálnu výšku uhrádzanej provízie, t.j. 50,- €, slovom: päťdesiat eur, v obodbí dvanástich (12) kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o spolupráci; alebo (b) Partnerom nebude prostredníctvom Referenčného odkazu sprostredkovaný žiaden Používateľ v obodbí šiestich (6) kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o spolupráci.
6.4
Účinky ukončenia Zmluvy o spolupráci. Po ukončení Zmluvy o spolupráci je Partner povinný (a) zdržať sa vykonávania Reklamnej činnosti s cieľom propagácie Prevádzkovateľa a/alebo služieb ním poskytovaných; (b) zdržať sa užitia alebo zverejnenia akýchkoľvek informácií o Prevádzkovateľovi a/alebo službách ním poskytovaných a/alebo Označení Prevádzkovateľa a/alebo Reklamných materiálov, ktoré počas účinnosti Zmluvy o spolupráci nadobudol. Prevádzkovateľ je oprávnený ponechať funkčné, presmerovať, alebo deaktivovať Referenčné odkazy pridelené Partnerovi bez povinnosti vyplácať Partnerovi Províziu za Účty registrované po ukončení platnosti Zmluvy o spolupráci. V prípade ukončenia Zmluvy o spolupráci v zmysle čl. 6 bodu 6.2 písm. a) až c) je Partner oprávnený požiadať o vyplatenie Provízie; súčasne je povinný učiniť tak do tridsiatich (30) dní odo dňa ukončenia Zmluvy o spolupráci, inak Partnerovi nárok na úhradu Provízie zanikne.

7. Vyhlásenia Prevádzkovateľa

7.1
Záruky a vyhlásenia. Prevádzkovateľ neposkytuje v rámci Partnerského programu SuperFaktura.sk Partnerovi žiadne záruky v súvislosti s Internetovou stránkou SuperFaktura.sk, službami, hardwarom alebo produktmi poskytovanými Prevádzkovateľom alebo tretími osobami v postavení dodávateľov Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku neprerušenej a bezchybnej prevádzky Internetovej stránky SuperFaktura.sk a nie je voči Partnerovi či tretím osobám zodpovedný za akékoľvek prípadné dôsledky z toho vyplývajúce, okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Pravidlách, vo všeobecných obchodných podmienkach Prevádzkovateľa či stanovených zákonom. Prevádzkovateľ ani jeho dodávatelia nie sú viazaní používať záložný systém, softvér, alebo hardware na účely zabezpečenia služieb poskytovaných Prevádzkovateľom.
7.2
Vymedzenie zodpovednosti. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné škody spôsobené v súvislosti s používaním Reklamných materiálov Partnerom. Partner berie na vedomie, že poskytovanie Reklamných materiálov môže Prevádzkovateľ kedykoľvek obmedziť alebo zastaviť, a to aj bez udania dôvodu. Takéto obmedzenie alebo zastavenie poskytovania Reklamných materiálov nezakladá Partnerovi právo na náhradu škody.
Partner nesie plnú zodpovednosť za vlastné technické zariadenia využívané na výkon činnosti v zmysle Zmluvy o spolupráci a Prevádzkovateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za akúkoľvek škodu na technickom zariadení, ktorá by vyplývala z nesprávneho použitia Referenčných odkazov alebo Reklamných materiálov. 
7.3
Náhrada škody v prípade porušenia povinností Partnera. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu vzniknutú Partnerovi a/alebo iným účastníkom Partnerského programu spôsobenú v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci Partnerom.

8. Dobrovoľné rozhodnutie

8.1
Dobrovoľné rozhodnutie. Partner týmto výslovne prehlasuje, že pred uzatvorením Zmluvy o spolupráci na základe samostatne a nezávisle vykonaného prieskumu trhu posúdil výhody účasti v Partnerskom programe SuperFaktura.sk a jeho rozhodnutie byť účastníkom Partnerského programu SuperFaktura.sk nebolo učinené v omyle ani pod nátlakom a je výsledkom slobodnej, vážnej a skutočnej vôle Partnera.

9. Záverečné ustanovenia

9.1
Doručovanie. Akékoľvek oznámenia alebo iná formálna korešpondencia podľa Zmluvy o spolupráci sa doručujú Partnerovi na adresu uvedenú v Registračnom formulári (resp. na inú adresu dodatočne oznámenú Partnerom v prípade zmeny sídla/miesta podnikania/trvalého bydliska Partnera) a Prevádzkovateľovi na adresu affiliates@superfaktura.sk. Akékoľvek oznámenie doručené elektronicky prostredníctvom e-mailu sa považuje za doručené odoslaním potvrdenia o doručení, najneskôr však uplynutím dvadsiatich štyroch (24) hodín odo dňa odoslania e-mailu.
9.2
Charakter zmluvného vzťahu. Zmluva o spolupráci nezakladá medzi Zmluvnými stranami právny vzťah výhradného zastúpenia ani pracovnoprávny vzťah a nemá charakter spoločenskej zmluvy ani franchisingu. Žiaden z účastníkov Partnerského programu nie je oprávnený udeľovať inému účastníkovi Partnerského programu záväzné pokyny (vrátane povinnosti učiniť vyhlásenia, prevziať záruky, povinností či zodpovednosť a/alebo pristúpiť k výkonu práva), okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Pravidlách, resp. v Zmluve o spolupráci.
9.3
Neexkluzivita. Partner vyhlasuje, že bol oboznámený a berie na vedomie skutočnosť, že Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek pristúpiť k uzatvoreniu Zmluvy o spolupráci s ďalšími Partnermi, a to za rovnakých či rozdielnych podmienok. Prevádzkovateľ je zároveň oprávnený presmerovať Používateľa na akúkoľvek inú internetovú stránku a to bez povinnosti akejkoľvek dodatočnej kompenzácie voči Partnerovi.
9.4
Povinnosť mlčanlivosti. Každá zo Zmluvných strán je povinná zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré jej boli poskytnuté druhou Zmluvnou stranou a/alebo ktoré inak získala v súvislosti so Zmluvou o spolupráci, ktoré sa týkajú Zmluvnej strany a ktoré dotknutá Zmluvná strana považuje za dôverné („Dôverné informácie“), a je povinná zaistiť, aby povinnosť mlčanlivosti zachovával každý z jej zamestnancov a tretích osôb, ktorým boli Dôverné informácie sprístupnené v súlade s týmito Pravidlami a Zmluvou o spolupráci. Partner nie je oprávnený poskytnúť Dôverné informácie Prevádzkovateľa tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov výslovne stanovených platnými právnymi predpismi.
9.5
Verejné vyhlásenia Partnera. Partner sa zaväzuje zdržať sa vydávania tlačových vyhlásení a využívania iných spôsobov masovej komunikácie v súvislosti s touto Zmluvou bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa, s výnimkou prípadov výslovne stanovených platnými právnymi predpismi. Partner sa zaväzuje bezodkladne informovať Prevádzkovateľa o akomkoľvek vyhlásení Partnera v zmysle tohto bodu Pravidiel.
9.6
Postúpenie práv a povinností. Partner nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky, previesť akékoľvek práva či povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy o spolupráci na tretiu osobu.
9.7
Rozhodné právo. Tieto Pravidlá a Zmluva o spolupráci sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov („Obchodný zákonník“) a inými aplikovateľnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ich záväzkové vzťahy založené Zmluvou o spolupráci (vrátane vzniku, zániku a obsahu zodpovednostných ako aj mimozodpovednostných záväzkov) sa podľa ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka majú spravovať normami tretej časti Obchodného zákonníka a to aj v prípade, že niektorá zo Zmluvných strán nie je podnikateľom a/alebo sa uzavretie a plnenie tejto Zmluvy netýka ich podnikateľskej činnosti. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že akékoľvek prípadné spory vyplývajúce zo Zmluvy o spolupráci sa budú prednostne riešiť dohodou. V opačnom prípade je príslušným všeobecný súd žalovaného v zmysle ust. zákona č. 99/1963 Zb., Občiansky súdny poriadok, v znení neskorších predpisov.
9.8
Salvátorská klauzula. V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení týchto Pravidiel, resp. Zmluvy o spolupráci, ktoré netvorí ich podstatnú náležitosť je neplatné, prípadne bude príslušným súdom alebo iným oprávneným orgánom vyhlásené za neplatné vcelku alebo v časti, alebo za právne neúčinné a/alebo právne nevymáhateľné, nemá a ani nebude to mať vplyv na platnosť a/alebo účinnosť a/alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy o spolupráci. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť uvedené ustanovenie alebo jeho časť novým pravidlom správania sa tak, aby hospodársky účel a význam tejto Zmluvy zostal v čo najvyššej miere zachovaný. Pokiaľ však akékoľvek dojednanie vyplývajúce z týchto Pravidiel, resp. zo Zmluvy o spolupráci, a tvoriace ich podstatnú náležitosť je alebo sa kedykoľvek stane ako celok alebo čiastočne neplatným, neúčinným a/alebo nevymáhateľným, Zmluvné strany nahradia takéto dojednanie v rámci novej zmluvy alebo dohody takým novým, platným, účinným a vymáhateľným dojednaním, ktorého predmet a obsah bude v čo najvyššej možnej miere zodpovedať predmetu a obsahu pôvodného dojednania obsiahnutého v Zmluve o spolupráci.
9.9
Celistvosť dojednania. Zmluva o spolupráci predstavuje celistvé dojednanie medzi Zmluvnými stranami, ktoré nahrádza a/alebo ruší všetky a akékoľvek predchádzajúce zmluvy, dohody alebo dojednania Zmluvných strán bez ohľadu na to, či boli učinené v písomnej alebo ústnej podobe, týkajúce sa vzťahov upravených Zmluvou o spolupráci, pričom Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že sa nebudú domáhať akýchkoľvek nárokov vyplývajúci z predchádzajúcich zmlúv, dohôd či dojednaní Zmluvných strán.
9.10
Práva tretích osôb. Pokiaľ nie je v Zmluve o spolupráci výslovne uvedené inak, tretie osoby, ktoré nie sú Zmluvnou stranou nie sú oprávnené dovolávať sa ustanovení Zmluvy o spolupráci, s výnimkou prípadov výslovne stanovených platnými právnymi predpismi.

10. Prechodné ustanovenia

10.1
Tieto Pravidlá, ako aj neskoršie zmeny ich znenia, nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia verejnosti prostredníctom Internetovej stránky na adrese affiliates.superfaktura.sk.